ELG Leeuwarden
Inloggen Evangelisch Lutherse Gemeente Leeuwarden
vandaag: 18-04-2019 | Home | Zoeken
Activiteiten
Contactblad De Friese Lutheraan
Kinderkerk
Kring Drachten
Kring Harlingen
Kring Stiens
Kring Zuidwest Friesland
Lutherse werkgroep kerkmuziek
Martha Maria
Muziekuitvoeringen
Ned. Luth. Vrouwenbond
Publicaties
Verslagen
Nieuws Lutherse Synode
25 mei 2019 Ontmoetingsdag te Haarlem
Het bestuur van de Nederlandse Lutherse Vrouwen Bond
nodigt u van harte uit voor de
Ontmoetingsdag Zaterdag 25 mei 2019 vanaf 10:00 uur


Lutherse Kerk Haarlem
Witte Herenstraat 22, 2011 NV Haarlem


Het ochtendprogramma bestaat uit de ledenvergadering waarin we het jaarverslag en de jaarrekening graag met u doornemen.  
Het eerste termijn van onze penningmeester Helena Axler loopt af, zij heeft zich herkiesbaar gesteld. We hopen op jullie goedkeuring!
We nemen helaas ook afscheid van Margreet van Dijk als bestuurslid. Haar termijn loopt dit jaar af en Margreet heeft zich niet herkiesbaar gesteld.

Het middagprogramma is voor ons nog een verrassing. Het wordt verzorgd door de Lutherse Kerk van Haarlem met medewerking van Arno Fafié en ds. S. van Kammen
We verheugen ons op de dag en hopen u te ontmoeten!

Programma van de Ontmoetingsdag 2019:

10.00 uur: aankomst met koffie/thee
10.30 uur: morgengebed; aansluitend herdenking overledenen
10.45 uur: jaarvergadering
        jaarverslag 2018 (gepubliceerd in De Brief, Voorjaar 2019)
        jaarrekening 2018 (gepubliceerd in De Brief, Voorjaar 2019)
            verslag controle kascommissie
            decharge bestuur over 2018
            benoeming nieuwe kascommissie
herbenoeming Helena Axler voor de functie van penningmeester
        afscheid van bestuurslid Margreet van Dijk
        benoeming nieuwe bestuursleden*
                rondvraag
1. informatie vanuit de redactie van De Brief
2. toelichting op de brainstormdag 10 juli 2019
3. toelichting op de najaarsactiviteit 28 september 2019

12.00 uur: lunch
13.30 uur: kennismaking met Haarlem en met de Lutherse Kerk Haarlem
15.00 uur: koffie/thee
16.00 uur: sluiting

* benoeming nieuwe bestuursleden: er zijn dit jaar geen nieuwe benoemingen:
Helaas is er nog steeds geen kandidaat voor de functie van secretaris.

U kunt zich opgeven bij Helena Axler; email: h.v.axler@gmail.com
De kosten van deze geheel verzorgde dag bedragen € 25,--.
Wilt u het bedrag overmaken naar NL29 INGB 0001 1397 33 of ter plaatse afrekenen.

Laatste wijziging: 21 Mar 2019 19:35:26
Bericht kan gelezen worden van donderdag 21 mrt 2019 tot vrijdag 31 dec 9999.
Auteur: Elisabeth
Adressen
Agenda
>Diensten
Kerkkoor Maarten Luther
Nieuws Internationaal
Verwante Sites

Deze site heeft 48 leden,
waarvan 0 online
Colofon